อบรมการเก็บข้อมูลสำหรับรายงานผลการดำเนินงาน ตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563
09/03/2020
พิธีลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน(PA) ประจำปี 2564
23/09/2020

การประชุมระดมสมอง เพื่อขับเคลื่อนพันธกิจบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อวันที่ 1  กรกฎาคม พ.ศ. 2563 รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ เป็นประธานเปิด “การประชุมระดมสมองเพื่อขับเคลื่อนพันธกิจบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยมหิดล” พร้อมตอบปัญหาผู้บริหารส่วนงาน และผู้เข้าร่วมงานเกี่ยวกับงานด้านบริการวิชาการ ซึ่งการระดมสมองในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. นำเสนอแนวทางการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนพันธกิจบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยมหิดล
2. รับฟัง Requirements & Requirements & ข้อเสนอแนะจากส่วนงาน

โดยการระดมสมองเพื่อขับเคลื่อนพันธกิจบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยมหิดล จัดขึ้นโดยหน่วยบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้อง 322 ศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดล