ก้าวที่ 6

งานวิจัยและเทคโนโลยีที่สนับสนุนการลดหรือดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

(Research & Technology for a Carbon Capture / Reduction)

 มหาวิทยาลัยมหิดลได้สนับสนุนและส่งเสริมงานวิจัยด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่สามารถสนับสนุนการลดหรือดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศ และส่งเสริมการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ให้แก่นักศึกษา นักวิชาการเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงทั้งในระดับประเทศและระดับสากล