ก้าวที่ 4

การเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อดูดกลับก๊าซเรือนกระจก

(Green Area Carbon removal)

การส่งเสริมการดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวและการเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั้งภายในอาคาร รอบนอกอาคาร รวมถึงพื้นที่ส่วนกลางให้กับทุกส่วนงานภายในมหาวิทยาลัย อย่างการเพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณพื้นที่รกร้าง การเพิ่มพื้นที่สีเขียวแนวตั้ง การเพิ่มพื้นที่สีเขียวบนอาคาร การสำรวจและวัดการดูดกลับก๊าซเรือนกระจกของต้นไม้ ซึ่งจะเริ่มดำเนินการและขยายพื้นที่สู่ทุกวิทยาเขต เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการดูดกลับก๊าซเรือนกระจกและใช้ประโยชน์จากพื้นที่สีเขียวในการทำกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย โดยพื้นที่สีเขียวที่สำคัญภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่

นอกจากการดูแลและเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยมหาวิทยาลัยแล้ว ยังมีการส่งเสริมให้หน่วยงานให้ความสำคัญในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวผ่านรูปแบบโครงการหรือกิจกรรมที่ได้ลงมือปฏิบัติจริง เสริมสร้างองค์ความรู้ในการจัดการพื้นที่อย่างยั่งยืนและเกิดการใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น