เป้าหมายที่ 9:  สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม (Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation) มีเป้าประสงค์ที่ประกอบด้วย 3 ด้านหลัก คือ ด้านโครงสร้างพื้นนฐาน อุตสาหกรรม และนวัตกรรม เป้าประสงค์ในเป้าหมายนี้จะเน้นไปที่การพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน (9.2), และส่งเสริมอุตสาหกรรมที่มีประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร สะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ผ่านการยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน (9.4), และให้บริการทางการเงินแก่วิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (9.3) นอกจากนี้ เป้าหมายที่ 9 ยังมีเป้าประสงค์ที่มุ่งให้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพและเข้าถึงได้โดยประชาชนทุกคน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของมนุษย์ (9.1), การยกระดับขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมผ่านการเพิ่มพูนการวิจัยและพัฒนา (9.5), และเพิ่มการเข้าถึงเทคโนโลยีด้านข้อมูลข่าวสารและอินเตอร์เน็ต (9.c) ในเชิงนโยบายและความร่วมมือระหว่างประเทศนั้น เป้าหมายนี้เน้นไปที่การอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการสร้างโครงสร้างพื้นฐานในประเทศกำลังพัฒนาน้อยที่สุดและประเทศหมู่เกาะ (9.a) และการวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม อันจะนำไปสู่การพัฒนาสินค้าโภคภัณฑ์ของประเทศเหล่านี้ให้หลากหลายและมีมูลค่าเพิ่ม

โครงการ

โครงการปรับปรุง Cover way

โครงการก่อสร้างห้องน้ำสถานีรถราง

BUS TERMINAL

โครงการก่อสร้างทางเดินเท้าข้างสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

โครงการรื้อถอนเกาะกลางประตู 3

โครงการปรับปรุงศาลารอรถรางและจัดทำป้ายโฆษณา/ป้ายประชาสัมพันธ์

Parking 5

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านข้างศาลพ่อขุนทุ่ง

โครงการปรับปรุงสัญญาณและสัญลักษณ์เส้นทางจราจรและความปลอดภัย

โครงการปรับปรุงสถานีจอดรถบัสบริเวณ 4 (ฺBus Station Parking 4)

โครงการปรับปรุงป้ายบอกทาง

โครงการก่อสร้างทางจักรยานถนนจิตตสมานและถนนสานสัตยา

MU Salaya Park

SCADA Monitor System

โครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง แรงดัน 22,000 โวลท์

โครงการปรับปรุงประตูน้ำบ่อวาล์วประปา