เสวนา “Sustainable University Leader towards UI GreenMetric World University Rankings”
17/07/2020
การซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยประจำปี 2563
12/08/2020

อบรมโปรแกรมธนาคารขยะรีไซเคิลให้แก่ครูและนักเรียนโรงเรียนนำร่อง ในจังหวัดบุรีรัมย์

กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ได้จัดโครงการส่งเสริมการจัดตั้งธนาคารขยะรีไซเคิล : ทิ้ง-ไซเคิล (ThinkCycle Bank) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการคัดแยกขยะ และเสริมสร้างจิตสำนึกด้านการคัดแยกขยะให้แก่เยาวชนและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง โดยในระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2563 ได้ไปอบรมโปรแกรมธนาคารขยะรีไซเคิลให้แก่ครูและนักเรียนโรงเรียนนำร่อง ในจังหวัดบุรีรัมย์ 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 1 โรงเรียนเทศบาล 2 และโรงเรียนเทศบาล 3