รับมอบแอลกอฮอล์เจล 70% จากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
16/07/2020
อบรมโปรแกรมธนาคารขยะรีไซเคิลให้แก่ครูและนักเรียนโรงเรียนนำร่อง ในจังหวัดบุรีรัมย์
09/08/2020

เสวนา “Sustainable University Leader towards UI GreenMetric World University Rankings”

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม จัดการเสวนา “Sustainable University Leader towards UI GreenMetric World University Rankings” ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดล, Universitas Indonesia และ UI GreenMetric ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม  ZOOM  นอกจากนี้ยังถ่ายทอดสดผ่าน Facebook page: MUSDGs  ตั้งแต่เวลา 9.30 น. – 12.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก  ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการเสวนาและบรรยายในหัวข้อ “Sustainability in higher Education” นอกจากนี้ยังมีการบรรยายในหัว