มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดกิจกรรม “โครงการรณรงค์ลดเครื่องดื่มประเภทที่มีน้ำตาลและลดใช้แก้วพลาสติก”
27/08/2019
ม.มหิดล จัดพิธีลงนามความร่วมมือและงานเสวนา “การบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนสู่โรงเรียนและชุมชน”
17/09/2019

มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศผลโครงการ Mahidol Energy Awards 2019 มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562

วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานการมอบรางวัลการประกวดโครงการ Mahidol Energy Awards 2019 ซึ่งเป็นโครงการที่ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดทำขึ้น เป็นปีที่3 โดยเป้าหมายหลักในปีนี้จะมุ่งเน้นไปที่การอนุรักษ์พลังงานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และเป็นแรงสนับสนุนให้ประชาคมมหิดลมีการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ในโอกาสนี้มีผู้บริหารส่วนงานเข้ารับรางวัลในที่ประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 16/2562 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ประเภททีมงานด้านพลังงาน

รางวัลรองชนะเลิศ  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

รางวัลชมเชย หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะวิศวกรรมศาสตร์

 

ประเภทโปสเตอร์ผลการอนุรักษ์พลังงานรวมประจำปี

รางวัลชนะเลิศ คณะทันตแพทยศาสตร์