มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีมอบต้นไม้ “โครงการปลูกต้นไม้เพื่อดูดกลับก๊าซเรือนกระจก”
20/08/2019
มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศผลโครงการ Mahidol Energy Awards 2019 มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562
28/08/2019

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดกิจกรรม “โครงการรณรงค์ลดเครื่องดื่มประเภทที่มีน้ำตาลและลดใช้แก้วพลาสติก”

วันที่ 27 สิงหาคม 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิด “โครงการรณรงค์ลดเครื่องดื่มประเภทที่มีน้ำตาลและลดใช้แก้วพลาสติก” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และนโยบายในการลดเครื่องดื่มประเภทที่มีน้ำตาลและลดใช้แก้วพลาสติกของมหาวิทยาลัย ณ Cafe Amazon for Chance สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายส่งเสริมการสร้างความเป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ (Eco University) ซึ่งมีเป้าหมายชัดเจนในการสร้างให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) ทั้งภายในมหาวิทยาลัยและชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลได้ดำเนินโครงการเรื่องการลดใช้ถุงพลาสติก ซึ่งประสบผลสำเร็จและเป็นต้นแบบให้แก่มหาวิทยาลัยอื่นรวมทั้งร้านสะดวกซื้อชั้นนำ ซึ่งปัญหาขยะพลาสติกเป็นประเด็นที่สังคมและทั่วโลกให้ความสนใจ งานพัฒนาเพื่อความยั่งยืนจึงได้มีแนวคิดในการรณรงค์ลดใช้แก้วพลาสติก โดยเริ่มจากการสื่อสารภายในมหาวิทยาลัยและร่วมมือกับร้านจำหน่ายเครื่องดื่มในวิทยาเขตศาลายา ในการสื่อสารกับให้ประชาคมมหิดล