คณะผู้บริหารและบุคลากร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าศึกษาดูงาน
15/08/2019
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีมอบต้นไม้ “โครงการปลูกต้นไม้เพื่อดูดกลับก๊าซเรือนกระจก”
20/08/2019

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมอบรมรับฟังแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืนในจังหวัดนครปฐม

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดการอบรมรับฟังแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืนในจังหวัดนครปฐม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ณ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการขยายเครือข่ายโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีการรับฟังนโยบายด้านการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดนครปฐม พร้อมทั้งนำเสนอรูปแบบการดำเนินโครงการ ซอฟต์แวร์ธนาคารขยะรีไซเคิลของมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทั้งนำเสนอผลการดำเนินงานของเครือข่าย Best Practice ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา เพื่อนำไปปรับใช้ในระดับจังหวัดต่อไป