มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “MU SDGs Talk”
15/08/2019
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมอบรมรับฟังแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืนในจังหวัดนครปฐม
16/08/2019

คณะผู้บริหารและบุคลากร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าศึกษาดูงาน

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ พร้อมทั้งให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Circular Economy” แก่คณะศึกษาดูงาน โดยมี ดร.สุนทรี รัตภาสกร รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อม ดร.พีรยา หาญพงศ์พันธุ์ รองอธิการฝ่ายกิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร นำคณะอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จำนวน 34 ท่าน เข้าศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลาย ต่อมาได้พาเยี่ยมชมธนาคารขยะรีไซเคิลและน้ำหมักชีวภาพ โดยมี นายวรพจน์ เฉลิมกลิ่น นักวิชาการเกษตร งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับ พร้อมเป็นวิทยากร