มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครปฐม ประชุมหารือแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยในจังหวัดนครปฐม
21/06/2019
ผู้แทนจาก Institut Teknologi Sepuluh Nopember ในโครง Staff Mobility 2019 (Inbound)มาศึกษาดูงาน
07/08/2019

MU SDGs Talk

According to the Mahidol University’s policy to promote the creation of an ecological university (Eco-University) with clear goals of creating sustainable development in accordance with international standards. Therefore has developed a university development program to enter the 17 Sustainable Development Goals (SDGs) to inspire Encourage students, personnel, including outsiders Gain knowledge and create inspiration for the development of the university to reach the goal (17 SDG).

In this regard, the physical and environmental division would like to invite you to join the activity “MU SDGs Talk” on Thursday, August 15, 2019 at 9.30 – 12.00 hrs. At the front hall of Prince Mahidol Hall Mahidol University, Salaya by registering via QR Code by Friday 9 August 2019. For more information, please visit the MU SDGs Facebook page or contact Khun Sutanas Suyaphongphan, Sustainability Development Tel. 0- 2441-4400 Ext. 1121-3 or via email: sustainmu@gmail.com