ประชุมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และดำเนินกิจกรรมขยายเครือข่าย ธนาคารขยะรีไซเคิล
01/05/2019
กลุ่มนักศึกษา จากคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
13/05/2019

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

เมื่อวันพุธ ที่ 8 พฤษภาคม 2562 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ได้ให้การต้อนรับ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีคณะกรรมการบริหารจัดการขยะและผู้นำชุมชนตำบลเสม็ดใต้ จำนวนทั้งสิ้น 15 คน ซึ่งได้จัดให้มีโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนอำเภอบางคล้า ประจำปีงบประมาณ 2562 หลักสูตรการขับเคลื่อนธนาคารขยะชุมชนตำบลเสม็ดใต้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกระบวนการอบรมให้มีความรู้และทักษะในการบริหารจัดการขยะของชุมชนในรูปแบบการจัดาการธนาคารขยะของชุมชน โดยมี นายวรพจน์ เฉลิมกลิ่น นักวิชาการเกษตร งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับ พร้อมเป็นวิทยากรและร่วมให้ข้อมูลการดำเนินงานของธนาคารขยะรีไซเคิล