งานประกวด Innovation for Campus Sustainability 2019
02/04/2019
ประชุมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และดำเนินกิจกรรมขยายเครือข่าย ธนาคารขยะรีไซเคิล
01/05/2019

งานสงกรานต์ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 10 เมษายน 2562 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้จัดงานเนื่องในวันสงกรานต์ 2562 (ปีใหม่ไทย) โดยรองศาสตราจารย์ ดร. กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กล่าวคำอวยพร และร่วมรดน้ำดำหัว