มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
08/03/2019
โครงการ Mahidol Eco Run
19/03/2019

บุคลากร จากกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 13  มีนาคม 2562 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ได้ให้การต้อนรับบุคลากร จากกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน 45 ท่าน  เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ด้านการพัฒนามหาวิทยาลัยเข้าสู่ Green University  ของมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา