Kick Off Carbon Footprint Organization
06/03/2019
บุคลากร จากกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
13/03/2019

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ได้ให้การต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 4 ท่าน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและมหาวิทยาลัยสีเขียวของมหาวิทยาลัยมหิดล ตามกรอบการประเมินการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว (UI Green Metric World University Ranking) พร้อมนั่งรถรางพาชมบริเวณโดยรอบภายในมหาวิทยาลัยมหิดล