Kick Off Carbon Footprint Organization คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
04/02/2019
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
08/03/2019

Kick Off Carbon Footprint Organization

การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรเป็นวิธีการหนึ่งที่แสดงข้อมูลการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจากการดำเนินงานขององค์กรจากกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร นำไปสู่การกำหนดแนวทางการบริหารจัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมมีการจัดทำ “โครงการส่งเสริมกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกของหน่วยงาน (การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร) ระยะที่3 โดยการสร้างระบบการประเมินและทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขึ้น เพื่อจัดเก็บข้อมูลการปล่อยและดูดกลับของก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการดำเนินงานขององค์กร และเป็นการช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเป็นตัวอย่างของหน่วยงานในสถาบันการศึกษาในประเทศไทยต่อไป โดยในระยะเริ่มต้นของการจัดทำโครงการมีหน่วยงานที่เข้าร่วมได้แก่ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล (Golden Jubilee Medical Center) ต่อมาในระยะที่ 2 ได้แก่คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ซึ่งในปีนี้ (ระยะที่ 3) ได้รับความร่วมมือจากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์ ตอบรับการเข้าร่วมโครงการและมีการประชุมเปิดโครงการกับทั้งสองคณะไปเมื่อวันวันจันทร์ที่ 4 และวันอัคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา

โดยในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น.รองศาสตราจารย์ ดร. กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ รองศาสตราจารย์ ดร. สยาม อรุณศรีมรกต รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อม และวิเทศสัมพันธ์ ร่วมเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกของคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ณ ห้องประชุมเทพพนมเมืองแมน อาคารอาจารย์จิระศักดิ์ พูนผล (อาคาร 2) ชั้น 1 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

และในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 รองศาสตราจารย์ ดร. กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ. วรานันท์ บัวจีบ คณบดี และรองศาสตราจารย์ ดร.ทพ. พิศลย์ เสนาวงษ์ รองคณบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมเปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เวลา 13.30 น. ณ โถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา