Green OPPE
28/09/2018
Innovation for campus sustainability 2019
07/02/2019

Mahidol Energy Awards 2019

หลักการและเหตุผล

ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน พ.ศ. 2558– 2562 โดยมีนโยบายส่งเสริมการสร้างความเป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ (Eco-University) ที่มีเป้าหมายชัดเจนของการสร้างให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) เป็นไปตามมาตรฐานสากล ทั้งภายในมหาวิทยาลัย และชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยจากการสร้างให้เกิดดุลยภาพของมิติเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันจะนำมาซึ่งความมีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร ความเท่าเทียมกันของสังคม และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของบุคลากร นักศึกษา และชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย โดยหนึ่งในกลยุทธ์ในการดำเนินงานเพื่อการสร้างความเป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ ได้แก่ การส่งเสริมให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร (Resources Efficiency) ที่ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

        มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นสถาบันทางการศึกษาที่มีกิจกรรมทางด้านการเรียนการสอนตลอดจนส่วนงานที่มีบริการด้านโรงพยาบาล ซึ่งเป็นภาคส่วนที่มีการใช้พลังงานในปริมาณที่สูง ทางมหิดลให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์พลังงานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต การบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่สำคัญที่ช่วยยกระดับองค์กรให้ก้าวไปสู่มหาวิทยาลัยเพื่อความยั่งยืน

        กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมจึงจัดทำโครงการ Mahidol Energy Awards ขึ้นเป็นปีที่ 3 โดยเป้าหมายหลักของปีนี้จะมุ่งเน้นไปที่ผลงานด้านการศึกษา การวิจัย การประดิษฐ์คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ การพัฒนา หรือการปรับปรุงโดยการนำเอาเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และเป็นแรงสนับสนุนให้ประชาคมมหิดลมีการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

กำหนดการ

วันนี้ – 31 มีนาคม 2562                  รับสมัครส่วนงานเข้าร่วมการประกวด

29 มีนาคม 2562                            พิจารณาผลงานผู้เข้าประกวด

เมษายน 2562                                ประกาศผล

เกณฑ์การตัดสิน

ประเภททีมด้านพลังงาน

ประเภทโปสเตอร์

ดาว์นโหลด

แบบฟอร์มทีมด้านพลังงาน

template poster Mahidol Energy Awards 2019

สมัครเข้าร่วมประกวดออนไลน์

 

ประกาศผลการตัดสินการประกวด MU Energy Awards 2019  28/6/2562