WUNCA ครั้งที่ 34
13/06/2017
กองเทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบรมโปรแกรม Python
13/06/2017

News and Event

04/12/2021

รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “ถังขยะอัจฉริยะ” (Circular Bin)

03/12/2021

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการมหิดลสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Mahidol Sustainability Development Conference 2020) และ พิธีเปิดนิทรรศการ Sustainability Week

03/12/2021

มหาวิทยาลัยมหิดล และ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) มอบเงินในโครงการ “YOU เทิร์น” ให้กับศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

25/11/2021

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

02/10/2021

มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2564

24/09/2021

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2564

02/09/2021

การประกวด “Innovation for Campus Sustainability Contest 2021”

02/09/2021

Mahidol Innovation for Campus Sustainability 2021 SDG Smart Action นวัตกรรมสร้างได้

02/08/2021

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)

23/07/2021

กิจกรรม “The 2nd National Workshop of UI GreenMetric for University in Thailand”

21/07/2021

กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 14001:2015

09/06/2021

Circular Economy GCxMahidol Webinar 2021

20/05/2021

กิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 2564

25/03/2021

โครงการปลูกต้นไม้เพื่อดูดกลับก๊าซเรือนกระจก ปี 3

12/02/2021

โครงการประกวดเว็บไซต์ Sustainability มหาวิทยาลัยมหิดล

10/02/2021

กิจกรรมรณรงค์โครงการถนนปลอดภัยไร้โควิด ครั้งที่ 2

05/02/2021

กิจกรรมรณรงค์โครงการถนนปลอดภัยไร้โควิด

11/01/2021

จัดจุดประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้ออกกำลังการ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

23/08/2021

เยี่ยมชมการดำเนินงานด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (SDGs Visit) ของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล

18/12/2020

การตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ประจำปี 2563

02/12/2020

งานประชุมวิชาการ “มหิดลสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน” (Mahidol Sustainability Development Conference 2020)

01/12/2020

งานเสวนา “MU SDGs Talk”

23/11/2020

กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมจัดพิธีทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคลในการบูรณะปรับปรุงตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัย

25/09/2020

มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณอาคารราชการต้นแบบในการจัดการน้ำเสีย

17/09/2020

โครงการปลูกต้นไม้เพื่อดูดกลับก๊าซเรือนกระจกปี 2

17/09/2020

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมธนาคารขยะรีไซเคิล

15/09/2020

มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุฯ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563

12/08/2020

การซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยประจำปี 2563

09/08/2020

อบรมโปรแกรมธนาคารขยะรีไซเคิลให้แก่ครูและนักเรียนโรงเรียนนำร่อง ในจังหวัดบุรีรัมย์

17/07/2020

เสวนา “Sustainable University Leader towards UI GreenMetric World University Rankings”

16/07/2020

รับมอบแอลกอฮอล์เจล 70% จากบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

01/05/2020

มหาวิทยาลัยมหิดล ส่งมอบของช่วยเหลือชุมชนวัดสาลวัน ในโครงการ “ปัน ปัน” ห่างแค่ตัว อย่ากลัวแบ่งปัน ครั้งที่ 2

24/04/2020

มหาวิทยาลัยมหิดล ส่งมอบของช่วยเหลือชุมชนวัดสาลวัน ในโครงการ “ปัน ปัน” ห่างแค่ตัว อย่ากลัวแบ่งปัน

28/02/2020

คณะบุคลากร จากฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม และกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

21/02/2020

การประกวดคลิปวิดีโอโครงการรณรงค์ลดการใช้แก้วพลาสติก

29/01/2020

กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกองกิจการนักศึกษา จัดนิทรรศการ “มหิดล ร่วมใจ รู้ทันภัยฝุ่นจิ๋ว PM 2.5”

16/01/2020

คณะอาจารย์และนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม เข้าเยี่ยมชม

23/08/2021

Kick Off Carbon Footprint Organization

15/11/2019

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เข้าศึกษาดูงาน

24/10/2019

การซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้แก่บุคลากรกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม

27/09/2019

มหาวิทยาลัยมหิดล มอบอุปกรณ์สนันสนุนการปฏิบัติงานให้กับสถานีตำรวจภูธรพุทธมณฑล

17/09/2019

ม.มหิดล จัดพิธีลงนามความร่วมมือและงานเสวนา “การบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนสู่โรงเรียนและชุมชน”

28/08/2019

มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศผลโครงการ Mahidol Energy Awards 2019 มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2562

27/08/2019

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดกิจกรรม “โครงการรณรงค์ลดเครื่องดื่มประเภทที่มีน้ำตาลและลดใช้แก้วพลาสติก”

20/08/2019

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีมอบต้นไม้ “โครงการปลูกต้นไม้เพื่อดูดกลับก๊าซเรือนกระจก”

16/08/2019

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมอบรมรับฟังแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืนในจังหวัดนครปฐม

15/08/2019

คณะผู้บริหารและบุคลากร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เข้าศึกษาดูงาน

15/08/2019

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “MU SDGs Talk”

08/08/2019

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดโครงการพันธกิจสัมพันธ์ Eco Town มหิดลกับชุมชน

07/08/2019

ผู้แทนจาก Institut Teknologi Sepuluh Nopember ในโครง Staff Mobility 2019 (Inbound)มาศึกษาดูงาน

23/07/2019

MU SDGs Talk

21/06/2019

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครปฐม ประชุมหารือแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยในจังหวัดนครปฐม

17/06/2019

1st Conference of Asian Sustainable Campus Network (ASCN), June 12-14, 2019 Shanghai, China

05/06/2019

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม “วันสิ่งแวดล้อมโลก Mahidol Eco Run”

03/06/2019

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานอาหารสัตว์ให้กับสุนัขจรจัด ณ สถานสงเคราะห์สัตว์ โครงการบ้านรักหมาศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562

28/05/2019

คณะผู้บริหารและคณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เข้าศึกษาดูงาน

18/05/2019

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานเปิดตัวMU Smart Locker ภายใต้โครงการ Mahidol DCU

16/05/2019

เจ้าหน้าที่กองสถานที่และสาธารณูปการ สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

14/05/2019

โครงการอบรม Modern Security “รู้ทัน อาชญากรรมทางเทคโนโลยี” กับ“ผู้กำกับ กองปราบอาชญากรรมทางเทคโนโลยี”

13/05/2019

กลุ่มนักศึกษา จากคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

10/05/2019

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

01/05/2019

ประชุมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และดำเนินกิจกรรมขยายเครือข่าย ธนาคารขยะรีไซเคิล

17/04/2019

งานสงกรานต์ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม

02/04/2019

งานประกวด Innovation for Campus Sustainability 2019

28/03/2019

External Audit Carbon Footprint Organization คณะทันตแพทยศาสตร์

20/03/2019

หัวหน้างานงานอาคารสถานที่และเจ้าหน้าที่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

19/03/2019

โครงการ Mahidol Eco Run

13/03/2019

บุคลากร จากกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

08/03/2019

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

06/03/2019

Kick Off Carbon Footprint Organization

04/02/2019

Kick Off Carbon Footprint Organization คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

29/12/2017

ทำบุญเดือนเกิด : ธันวาคม 2560

26/12/2017

งานเลี้ยงสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2561

22/12/2017

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

22/12/2017

The 2nd Annual Conference “Innovation And Partnership for Sustainable Society”

22/12/2017

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

22/12/2017

โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

22/12/2017

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

22/12/2017

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

22/12/2017

สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

22/12/2017

พิธีมอบรางวัล”สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี” ประจำปี 2560

22/12/2017

อบรม Good Life Drive Safe ชีวิตดีเมื่อขับขี่ปลอดภัย กับ Honda Dream Road

22/12/2017

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

22/12/2017

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

22/12/2017

โครงการศึกษาสัมมนา “ทบทวนและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม “

22/12/2017

พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการประกวดสวนมุมสวย ปี 2

22/12/2017

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

22/12/2017

พิธีมอบรางวัล MU ENERGY AWARDS 2017

22/12/2017

โครงการพันธกิจสัมพันธ์ Eco Town มหิดลกับชุมชน

22/12/2017

ค่าย “Idea Green Kids Camp ตัวเล็กคิดการใหญ่” รุ่นที่ 1

22/12/2017

ศึกษาดูงาน โครงการชั่งหัวมันในพระราชดำริ

22/12/2017

โครงการสัมมนาการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

22/12/2017

โครงการสัมมนาเรื่องแนวทางการอนุรักษ์พลังงานในระบบอาคาร และแนวทางลดค่า Peak Demand และค่า Power Factor

22/12/2017

Safety Day

22/12/2017

Jakka Rally พาเที่ยวชุมชนพุทธมณฑล

22/12/2017

Office of Strategic Management in Action

22/12/2017

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

22/12/2017

ประชุมเตรียมงานเครือข่ายพันธกิจสัมพันธ์ Eco Town มหิดลกับชุมชน

22/12/2017

ศึกษาดูงาน บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ เอนไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

22/12/2017

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

22/12/2017

โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

11/08/2017

The 1st annual Conference of Sustainable University Network of Thailand

11/08/2017

MU LIGHTS OUT โครงการรณรงค์ปิดไฟเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า

11/08/2017

รับมอบรางวัล ASEAN Energy Awards 2016

11/08/2017

การท่าเรือแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

11/08/2017

พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการประกวดสวนมุมสวย

11/08/2017

บมจ.ธนาคารกรุงไทย มอบเงินสนับสนุนการประชุมวิชาการเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1

11/08/2017

Campus Roadshow มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

11/08/2017

โครงการศึกษาดูงานพัฒนาพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

11/08/2017

Campus Roadshow คณะวิทยาศาสตร์

11/08/2017

โครงการมหิดล Reduce & Reuse ถุงพลาสติก

11/08/2017

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

11/08/2017

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

11/08/2017

โครงการพันธกิจสัมพันธ์ Eco town มหิดลกับชุมชน

11/08/2017

โครงการศึกษาดูงานพัฒนาพัฒนาอย่างยั่งยืน

11/08/2017

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

11/08/2017

โครงการ Jakka Rally Save the World

11/08/2017

สถาบันอาศรมศิลป์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

11/08/2017

ประชุม Sustainable University Network ครั้งที่ 3 (สัญจร)

11/08/2017

งานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ 2559

22/12/2016

งานทำบุญเลี้ยงพระต้อนรับปีใหม่ 2560