กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
22/12/2017

โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จำนวน 12 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ด้านการบริหารจัดการโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล โครงการปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ และสวนอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกชาติ เพื่อเป็นแนวทางที่จะนำไปพัฒนาในโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาอย่างครบวงจรพร้อมทั้งนั่งรถรางชมบริเวณโดยรอบภายในมหาวิทยาลัย