สอบสัมภาษณ์ผู้รับทุน AUN-ACTSจากประเทศสเปน ด้วยระบบ Video Conferencing
13/06/2017
News and Event
13/06/2017

WUNCA ครั้งที่ 34

เมื่อวันที่ 18-20 มกราคม ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.บุญนิตย์ มัธยมจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ
และ คุณธีรพันธุ์ วิมลสาระวงค์ ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ
พร้อมตัวแทนบุคลากรภายในหน่วยงานต่างๆของกองเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้าร่วมงาน WUNCA ครั้งที่ 34
ซึ่งจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย