MU LIGHTS OUT โครงการรณรงค์ปิดไฟเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
11/08/2017

The 1st annual Conference of Sustainable University Network of Thailand

เมื่อวันที่ 28 และ 29 พฤศจิกายน 2559 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดประชุม The 1st Annual Conference of Sustainable University Network of Thailand เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภาคสถาบันการศึกษา เพื่อผลักดันให้เกิดการขยายความร่วมมือของเครือข่ายสู่สถาบันการศึกษา โดยมีมหาวิทยาลัยภายในประเทศจำนวน 16 แห่ง ในการร่วมกันสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนประเทศไทย เพื่อการพัฒนาทางกายกายภาพและให้เกิดเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่มุ่งเน้นตอบโจทย์ในมิติเชิงสิ่งแวดล้อม ณ ห้อง 411 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล