รับมอบรางวัล ASEAN Energy Awards 2016
11/08/2017
The 1st annual Conference of Sustainable University Network of Thailand
11/08/2017

MU LIGHTS OUT โครงการรณรงค์ปิดไฟเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการรณรงค์ปิดไฟเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า (MU Ligth Out)  มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้บุคลากรและนักศึกษา ร่วมกันปิดไฟที่ไม่ใช้งานเป็นเวลา 1 ชั่วโมงในวันพุธที่ 2 และ 4 ของทุกเดือน ช่วงเวลา 12.00-13.00 น. พร้อมกันทั้งมหาวิทยาลัย เพื่อลดปัญหาภาวะโลกร้อน และเป็นแนวทางสร้างความร่วมมือการปลูกฝังจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อม และยังให้ประชาคมมหิดลรับรู้ถึงปริมาณการใช้พลังงานโดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและทีมผู้บริหาร ของมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกันเปิดตัวโครงการ ณ บริเวณด้านหน้าศูนย์การเรียนรู้มหิดล