การท่าเรือแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
11/08/2017
MU LIGHTS OUT โครงการรณรงค์ปิดไฟเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
11/08/2017

รับมอบรางวัล ASEAN Energy Awards 2016

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยืน เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยมหิดลรับมอบรางวัล ASEAN Energy Awards 2016 ในงาน 34th ASEAN Ministers on Energy Meeting (34th AMEM) ณ กรุงเนปิดอว์ ประเทศเมียนมา ในโอกาสที่ศูนย์การเรียนรู้มหิดล กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมประกวดและได้รับรางวัล “รองชนะเลิศอันดับ 2” ประเภทอาคารสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน : อาคารออกแบบสำหรับภูมิอากาศร้อนชื้น (Tropical Building)  ซึ่งศูนย์การเรียนรู้ได้รับคัดเลือกจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ในฐานะผู้ชนะการประกวดใน Thailand Energy Awards 2016