โครงการศึกษาดูงานพัฒนาพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11/08/2017
บมจ.ธนาคารกรุงไทย มอบเงินสนับสนุนการประชุมวิชาการเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1
11/08/2017

Campus Roadshow มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2559 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล นำทีมโดยรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และทีมงาน ได้จัดโครงการ Campus Roadshow ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Eco University เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ให้กับบุคลากรและนักศึกษาเกิดความตระหนักและให้ความสำคัญการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งกระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันเพื่อช่วยกันรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยได้รับการต้อนรับจาก ดร.ศิริศักดิ์ สุนทรยาตร ประธานคณะกรรมการพัฒนากายภาพและสิ่งแวดล้อม บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เข้ารับฟังการบรรยาย ประมาณ 100 คน ณ ห้องประชุมนิลกาญจน์ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี