Campus Roadshow คณะวิทยาศาสตร์
11/08/2017
Campus Roadshow มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี
11/08/2017

โครงการศึกษาดูงานพัฒนาพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการศึกษาดูงานพัฒนาอย่างยั่งยืน “การบริหารจัดการด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการผังเมืองต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน “ตามแผนงานพัฒนา มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ (MU Sustainability) ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยอธิการบดี ผศ. ดร.วรภัทร์ อิงคโรจน์ฤทธิ์ ได้ให้การต้อนรับ และร่วมฟังการบรรยาย “การบริหารจัดการด้านกายภาพและการดาเนินงานมหาวิทยาลัยสีเขียว” โดยสำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ แก่หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย และบุคลากรที่ไปศึกษาดูงาน พร้อมทั้งพาชมเส้นทางจักรยานรอบหอประชุมใหญ่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เยี่ยมชมสถานี CU Bike สถานีรถ CU Shuttle Bus โครงการอุทยานจุฬาฯ 100 ปี และโครงการผลิตปุ๋ยหมักจากขยะใบไม้ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานมาบูรณาการใช้กับการบริหารของมหาวิทยาลัยต่อไป