โครงการมหิดล Reduce & Reuse ถุงพลาสติก
11/08/2017
โครงการศึกษาดูงานพัฒนาพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11/08/2017

Campus Roadshow คณะวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล โดยรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนและทีมงาน ได้จัดโครงการ Campus Roadshow ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ Eco University เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ให้กับบุคลากรและนักศึกษาเกิดความตระหนักและให้ความสำคัญการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งกระตุ้นให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันเพื่อช่วยกันรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยได้รับการต้อนรับจากผู้บริหารและบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล