มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
11/08/2017
โครงการมหิดล Reduce & Reuse ถุงพลาสติก
11/08/2017

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้ให้การต้อนรับ ผศ.รัชด ชมภูนิช รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และผู้บริหาร บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 100 คน ในการเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ด้านการบริหารจัดการภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ด้านการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียว ด้านการจัดการโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลและนโยบายด้านการส่งเสริมการใช้จักรยานและการให้บริการจักรยานสาธารณะ พร้อมทั้งนั่งรถรางชมบริเวณโดยรอบภายในมหาวิทยาลัย