โครงการพันธกิจสัมพันธ์ Eco town มหิดลกับชุมชน
11/08/2017
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
11/08/2017

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้ให้การต้อนรับ ผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน 30 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาด้านกายภาพแลtสิ่งแวดล้อมตามผังแม่บทของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งนั่งรถรางชมบริเวณโดยรอบภายในมหาวิทยาลัย