โครงการศึกษาดูงานพัฒนาพัฒนาอย่างยั่งยืน
11/08/2017
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
11/08/2017

โครงการพันธกิจสัมพันธ์ Eco town มหิดลกับชุมชน

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 กองกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม นำโดยศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการพันธกิจสัมพันธ์ Eco Town มหิดลกับชุมชน” โดยมีแนวคิดในการนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากากรดำเนินโครงการต่าง ๆ มาให้บริการแก่ชุมชน เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตและการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม โดยในเบื้องต้นจะนำร่อง ด้วยการจัดตั้งโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล ให้กับโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล พร้อมกับการสาธิตและแนะแนวทางการดำเนินโครงการฯ ตลอดจนการให้ความร่วมมือเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติและเกิดความยั่งยืนในการดำเนินโครงการโดยมีเป้าหมายในการเสริมเสร้างความรู้และความเข้าใจให้นักศึกษา/ครูและผู้ปกครอง ได้มีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะ และเกิดรายได้จากขยะที่ผ่านการคัดขยะ เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ร่วมสร้างชุมชนคาร์บอนต่ำ ส่งเสริมให้เกิดพันธกิจสัมพันธ์ชุมชนต่อไป