มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
11/08/2017
โครงการพันธกิจสัมพันธ์ Eco town มหิดลกับชุมชน
11/08/2017

โครงการศึกษาดูงานพัฒนาพัฒนาอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 22 – 24 มิถุนายน 2559 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการศึกษาดูงานพัฒนาอย่างยั่งยืน “การบริหารจัดการด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการผังเมืองต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ตามแผนงานพัฒนา มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ (MU Sustainability) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เผด็จ เผ่าละออ ตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้บรรยายให้ความรู้  นอกจากนี้ยังได้ไปเยี่ยมชมการบริหารจัดการและการวางผังเมืองบุรีรัมย์ ณ สโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจากคุณนันทวรรณ เหล่าฤทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบาลและแผน สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ การจัดการศึกษาดูงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้มีการพัฒนาและนำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน มาบูรณาการใช้กับการบริหารจัดการพื้นที่ของมหาวิทยาลัยต่อไป