โครงการ Jakka Rally Save the World
11/08/2017
โครงการศึกษาดูงานพัฒนาพัฒนาอย่างยั่งยืน
11/08/2017

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้ให้การต้อนรับ บุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 60 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม โครงการธนาคารขยะรีไซเคิลและด้านการบำบัดน้ำเสียของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งนั่งรถรางชมบริเวณโดยรอบภายในมหาวิทยาลัย