ประชุม Sustainable University Network ครั้งที่ 3 (สัญจร)
11/08/2017
โครงการ Jakka Rally Save the World
11/08/2017

สถาบันอาศรมศิลป์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้ให้การต้อนรับ บุคลากรสถาบันอาศรมศิลป์ จำนวน 11 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ด้านการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียว โครงการธนาคารขยะรีไซเคิลและการบำบัดน้ำเสียของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งนั่งรถรางชมบริเวณโดยรอบภายในมหาวิทยาลัย