MU Garden

MU Garden

มหาวิทยาลัยได้จัดทำโครงการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ “MU Garden” เพื่อให้มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา เป็นเมืองที่น่าอยู่ นักศึกษาและบุคลากรได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและจากการพัฒนาด้านภูมิทัศน์ โดยจัดทำโครงการผลิตพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับเพื่อใช้ในการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนให้สภาพภูมิทัศน์ที่มีความสวยงามเกิดความคงทนถาวรตลอดไป ซึ่งการจัดทำโครงการดังกล่าวจะมีการจัดสร้างโรงเรือน การวางแผนการผลิต การเพาะเมล็ด และเพาะเลี้ยงกล้าไม้ให้มีความแข็งแรง สมบูรณ์ ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อนำพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับไปใช้ในการเปลี่ยนพันธุ์ไม้ที่ทรุดโทรม ใช้ประดับตกแต่งตามพื้นที่ต่างๆ ที่ต้องการให้เกิดความสวยงาม ใช้ประดับตามงานหรือเทศกาลต่างๆ หรือเพื่อจำหน่ายให้กับผู้ที่มีความสนใจโดยนำรายได้เข้ากองทุนกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม