โครงการสัมมนาการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
22/12/2017
ค่าย “Idea Green Kids Camp ตัวเล็กคิดการใหญ่” รุ่นที่ 1
22/12/2017

ศึกษาดูงาน โครงการชั่งหัวมันในพระราชดำริ

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการศึกษาดูงาน “ทบทวนและพัฒนาการดำเนินงานกองกายภาพละสิ่งแวดล้อม” ณ โครงการชั่งหัวมันในพระราชดำริ จังหวัดเพชรบุรี ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน พ.ศ. 2558-2562 โดยมีนโยบายส่งเสริมการสร้างความเป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ (Eco-University) ที่มีเป้าหมายชัดเจนของการสร้างให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) เป็นไปตามมาตรฐานสากล กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดลเปรียบเสมือนกำลังสำคัญที่คอยประคับประคองขับเคลื่อนของมหาวิทยาลัย ดูแลสภาพความเป็นอยู่ทางกายภาพ และอำนวยประโยชน์ต่อบุคลากรของมหาวิทยาลัย เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ประสานสนับสนุน และบริการเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภคและจัดการสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการอย่างชัดเจนในเรื่องของการให้บริการที่ดี มีมิตรภาพ สะดวกรวดเร็ว และการมุ่งพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ อาคารสิ่งก่อสร้าง ระบบสาธารณูปโภค ระบบการสัญจร การรักษาความปลอดภัย และเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย และเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีพันธกิจหลักคือ สร้างความเป็นเลิศทางด้านสุขภาพ ศาสตร์ศิลป์และนวัตกรรม บนพื้นฐานของคุณธรรม เพื่อสังคมไทย และประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืนจัดเป็นยุทธศาสตร์ สนับสนุนสำคัญที่หนุนเสริมมหาวิทยาลัยมหิดลสู่เป้าหมายการเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก
เพื่อเป็นการทวนและพัฒนาการดำเนินงานกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ให้กับบุคลากร จึงได้จัดโครงการสัมนาบุคลากรกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ สมรรถนะและทักษะในการดำเนินงาน และพัฒนาปรับปรุงงานอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงานอย่างต่อเนื่อง ต่อไป