โครงการสัมมนาเรื่องแนวทางการอนุรักษ์พลังงานในระบบอาคาร และแนวทางลดค่า Peak Demand และค่า Power Factor
22/12/2017
ศึกษาดูงาน โครงการชั่งหัวมันในพระราชดำริ
22/12/2017

โครงการสัมมนาการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นผู้กล่าวเปิดโครงการสัมมนาการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดลทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน พ.ศ. 2558-2562 โดยมีนโยบายส่งเสริมการสร้างความเป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ (Eco-University) ที่มีเป้าหมายชัดเจนของการสร้างให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) เป็นไปตามมาตรฐานสากล ทั้งภายในมหาวิทยาลัย และชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยจากการสร้างให้เกิดดุลยภาพของมิติเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อันจะนำมาซึ่งความมีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร ความเท่าเทียมกันของสังคม และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของบุคลากร นักศึกษา และชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย โดยหนึ่งในกลยุทธ์ในการดำเนินงานเพื่อการสร้างความเป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ ได้แก่ กลยุทธ์การส่งเสริมการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ (Resource Efficiency) โดยการสนับสนุนให้มีการนำหลัก 3 R ได้แก่ (Reduce Reuse Recycle) และการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Procurement) เข้ามาใช้ในมหาวิทยาลัยให้มากขึ้น ซึ่งการดำเนินการตามหลักดังกล่าวเป็นกลไกในการลดการใช้ทรัพยากรและลดการปล่อยของเสียและมลพิษให้น้อยลงรวมไปถึงลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วย กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมจึงกำหนดจัดโครงการสัมมนาการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และได้เชิญวิทยากร 3 ท่าน จากกรมควบคุมมลพิษ นางสาวจันทิรา ดวงใส นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ บรรยายในหัวข้อ “ลักษณะสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อ” นางอภิพร เกศกนกวรกิจ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ บรรยายในหัวข้อ “รายการสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” และนางสาวสุวิชา กัลยาณมิตร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ บรรยาในหัวข้อ “ฐานข้อมูลสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ในวันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 ณ ห้อง 322 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล เพื่อให้ส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และระเบียบพัสดุที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม