Jakka Rally พาเที่ยวชุมชนพุทธมณฑล
22/12/2017
โครงการสัมมนาเรื่องแนวทางการอนุรักษ์พลังงานในระบบอาคาร และแนวทางลดค่า Peak Demand และค่า Power Factor
22/12/2017

Safety Day

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ศูนย์บริหารความปลอดภัยาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้จัดเปิดตัวโครงการ Safety Day รณรงค์อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ได้รับเกียรติจากท่านศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้มอบธงสัญลักษณ์ Safety Day และประกาศนโยบาย โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญในการรณรงค์ส่งเสริมให้ทุกส่วนงานมีความมุ่งมั่นในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานบนพื้นฐานแนวคิดที่ว่าอุบัติเหตุที่เกี่ยวเนื่องกับการทำงานสามารถป้องกันได้ ภายในงานมีการประกาศนโยบาย และแนวทางการขับเคลื่อนเพื่อการลดอุบัติเหตุจากการทำงาน รวมถึงมอบธงสัญลักษณ์ความปลอดภัยให้กับตัวแทนทุกส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล …