กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลงานทางด้านอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภคส่วนกลางต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ได้แก่ ดูแลการก่อสร้างอาคารสถานที่ และระบบต่างๆ ตามผังแม่บทด้านกายภาพ การออกแบบและคุมงาน การบริหารจัดการและการบำรุงรักษาอาคารสถานที่ส่วนกลาง การซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภค การควบคุมดูแลการใช้พลังงานไฟฟ้า ประปา และการใช้งานระบบโทรศัพท์ การรักษาความปลอดภัยและการจราจร การรักษาสภาพแวดล้อมเพื่อสนับสนุนให้การดำเนินกิจกรรมงานภารกิจ ของมหาวิทยาลัยให้บรรลุตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ โดยพื้นที่ส่วนกลางที่กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมรับผิดชอบได้แก่

 • สนามหญ้าด้านหน้าหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ศาลาแปดเหลี่ยมด้านข้างหอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • สนามหญ้าฝั่งตรงข้ามอาคารคณะกายภาพบำบัด (ลานเป็ดขาว)
 • ทางเดิน Cover Way
 • ลานมหิดล (มี Springker)
 • สนามหญ้าข้างสำนักงานอธิการบดี (ติด MUIC)
 • ถนนคนเดิน สาย A ตั้งแต่วิทยาลัยนานาชาติถึงคณะวิศวกรรมศาตร์
 • ถนนคนเดิน สาย B ตั้งแต่คณะวิศวกรรมศาตร์ถึงวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ฯ การกีฬา
 • ถนนคนเดิน สาย C ตั้งแต่สถาบันพัฒนสุขภาพอาเซียนถึงสวนเจ้าฟ้า
 • ถนนคนเดิน สายหน้าบ้านมหิดล (หอพักนักศึกษา)
 • สนามรักบี้-ฟุตบอล หลังหอพักพยาบาลรามาธิบดี
 • สนามหญ้าด้านหน้ากองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
 • แหล่งนันทนาการทางน้ำ (ด้านหลังสนามฟุตบอลใหญ่)
 • สนามหญ้าโดยรอบอาคารเอนกประสงค์ (ด้านหลังสนามฟุตบอลใหญ่)
 • ลานจอดรถชั่วคราว P1
 • ลานจอดรถชั่วคราว P3
 • ลานจอดรถชั่วคราว P4
 • ลานจอดรถชั่วคราว P5
 • MU Salaya Park