12/02/2024

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุม QS India Summit 2024 ภายใต้หัวข้อ “Empowering Excellence: Unleashing the Potential of Partnerships and Collaboration in Indian Higher Education”

08/02/2024

นายมนัสชาย ประเดิมชัย หัวหน้างานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับบุคลากรวิทยาลัยชุมชนปัตตานี เข้าเยี่ยมชมพื้นที่โครงการธนาคารขยะรีไซเคิลและปุ๋ยหมักชีวภาพ

06/02/2024

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Sustainable Development Goals กับการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน” รุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4

31/01/2024

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) ลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีระบบรางของประเทศ