08/07/2022

กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการออกแบบสื่อ Infographic เพื่อการสื่อสารด้วยเว็บไซต์ Canva.com”

06/07/2022

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประกวด Innovation for Campus Sustainability 2022 รอบชิงชนะเลิศ (Prototype Presentation Round)

01/07/2022

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการด้านการผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่พลิกกอง ในโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

30/06/2022

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการด้านพลังงานทดแทน (Solar Rooftop) ในโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน