24/08/2022

กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบบริหารจัดการขยะรีไซเคิล

23/08/2022

งานเสวนา The 3rd National Workshop of UI GreenMetric for University in Thailand

22/08/2022

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Singapore University of Technology and Design เข้าเยี่ยมชมพื้นที่แหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยมหิดล

22/08/2022

นิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล 2565 (Mahidol Sustainability Week 2022)