กิจกรรมรณรงค์โครงการถนนปลอดภัยไร้โควิด
05/02/2021
กิจกรรมรณรงค์โครงการถนนปลอดภัยไร้โควิด ครั้งที่ 2
10/02/2021

แจ้งการดับไฟฟ้าเพื่อดำเนินโครงการ Digital Power Meter System (Automatic Meter Reading : AMR)

กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมจะดำเนินโครงการ Digital Power Meter System (Automatic Meter Reading : AMR) โดยได้ว่าจ้างบริษัท วี เอ อาร์ เอส จำกัด ซึ่งในแผนการดำเนินโครงการมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าโดย แบ่ง การดำเนินการเป็น 3 รอบ  ดังนี้

รอบที่ 1 วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ ตั้งแต่เวลา 20.00 -24.00 น. โดยมีส่วนงานที่รับผลกระทบได้แก่

 • วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา (สนามฟุตบอล1)
 • โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ
 • ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
 • สำนักงานอธิการบดี
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์

รอบที่ 2 วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ ตั้งแต่เวลา 08.00 -18.00 น. โดยมีส่วนงานที่รับผลกระทบได้แก่

 • สำนักงานอธิการบดี (หม้อแปลงส่วนกลางบริเวณคอกม้า)
 • วิทยาลัยศาสนศึกษา
 • คณะวิทยาศาสตร์ อาคาร 1-4
 • มหิดลสิทธาคาร
 • อาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร
 • สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
 • วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
 • สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
 • คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 • คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วิทยาลัยนานาชาติ
 • สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
 • วิทยาลัยศาสนศึกษา
 • สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
 • อาคารชุดอาศัย คอนโด A B C D
 • โรงเรียนสาธิตนานาชาติ

รอบที่ 3 วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 -18.00 น. โดยมีส่วนงานที่รับผลกระทบได้แก่

 • วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา (สระว่ายน้ำ,อาคารอเนคประสงค์,สนามฟุตบอล1,สนามแบตมินตัน)
 • คณะศิลปศาสตร์ อาคารสิริวิทยา
 • คณะกายภาพบำบัด
 • โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
 • คณะเทคนิคการแพทย์
 • สถาบันโภชนาการ
 • คณะวิศวกรรมศาสตร์
 • คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
 • บัณฑิตวิทยาลัย
 • สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
 • โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม
 • สถาบันวิทยาศาสตร์โมเลกุล
 • คณะวิทยาศาสตร์ (อาคารบรรยาย2,ทดสอบยางล้อ)
 • อาคารสำนักงานอธิการบดี
 • กองบริหารงานวิจัย งานเครื่องมือกลาง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นายสุริยัน จันทร์เงิน หัวหน้าหน่วยไฟฟ้าและสื่อสาร โทรศัพท์  083-9639076

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

แผนผังพื้นที่ที่จะดับไฟฟ้า