บมจ.ธนาคารกรุงไทย มอบเงินสนับสนุนการประชุมวิชาการเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1
11/08/2017
การท่าเรือแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
11/08/2017

พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการประกวดสวนมุมสวย

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้ประกาศผลโครงการประกวดสวนมุมสวย โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของมหาวิทยาลัย และเป็นการกระตุ้นให้ส่วนงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ภายในส่วนงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดี เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้แก่ส่วนงานที่ได้รับรางวัล ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ คณะทันตแพทย์ศาสตร์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 เงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 เงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ สถาบันสุขภาพอาเซียน