มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
11/08/2017
Campus Roadshow คณะวิทยาศาสตร์
11/08/2017

โครงการมหิดล Reduce & Reuse ถุงพลาสติก

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เปิดตัวโครงการ “มหิดล Reduce & Reuse ถุงพลาสติก  โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลและผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้บริหารจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมรณรงค์โครงการมหิดล Reduce & Reuse ถุงพลาสติก โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาคมมหิดลเกิดการลดใช้ถุงพลาสติกและนำถุงพลาสติกที่มีสภาพใหม่กลับมาใช้ซ้ำและส่งเสริมให้บุคลากร นักศึกษา ประชาชน มีความรู้ ความตระหนักและเห็นคุณค่าในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด