สถาบันอาศรมศิลป์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
11/08/2017
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
11/08/2017

โครงการ Jakka Rally Save the World

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดกิจกรรม Jakka Rally Save the World โดยมีนักศึกษาสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 300 คน เพื่อเป็นการพัฒนาด้านกายภาพและนโยบายการเป็น มหาวิทยาลัยที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco-University) ทางมหาวิทยาลัยมหิดลได้มีการส่งเสริมให้ประชาคมมหิดลใช้การ เดินและการขี่จักรยานเป็นการสัญจรหลักภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งการใช้จักรยานเป็นที่นิยมมากในหมู่นักศึกษา บุคลากร รวมทั้งประชาชนที่เข้ามาในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อเป็นการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดกิจกรรม Jakka Rally Save the World ขึ้นเพื่อส่งเสริมนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพพร้อมกับการเรียนรู้การเป็นมหาวิทยาลัย เชิงนิเวศน์ (Eco-University) อีกทั้งเป็นเรียนรู้ถึงกฎจราจรพื้นฐานที่เกี่ยวกับการใช้จักรยานและรถส่วนตัวมากขึ้นเพื่อความ ปลอดภัยและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามกฎจราจรพื้นฐาน จากการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตรานายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา