งานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ 2559
11/08/2017
สถาบันอาศรมศิลป์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
11/08/2017

ประชุม Sustainable University Network ครั้งที่ 3 (สัญจร)

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดประชุม Sustainable University Network ครั้งที่ 3 (สัญจร) ณ ห้องประชุม 202 อาคารจามจุรี 4 สำนักงานอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยมีผู้บริหารจากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศจำนวน 17 สถาบันเข้าร่วมการประชุม การจัดประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมและจะมีการหมุนเวียนเจ้าภาพจัดการประชุมเป็นมหาวิทยาลัยในเครือข่ายเพื่อเป็นการผลักดันและสร้างแรงกระตุ้น นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความยั่งยืนไปยังบุคลากรและนักศึกษาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น