บุคคลากร
17/07/2017
การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานบริหารและพัฒนาระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
07/08/2018

ธนาคารขยะรีไซเคิล

โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล

มหาวิทยาลัยมหิดลเล็งเห็นขยะเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีความสำคัญและต้องการความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายและทุกหน่วยงานในการร่วมรณรงค์เพื่อลดภาระให้กับสังคมและโลก มหาวิทยาลัยมหิดลนับเป็นสถาบันการศึกษาระดับนำของประเทศ จึงพึงแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมในการลดภาระปริมาณขยะต่อชุมชนและสังคม อันเป็นแบบอย่างของหน่วยงานต่าง ๆ ต่อไปอีกด้วย จึงได้จัดตั้งโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนวินัยในการแยกและทิ้งขยะให้กับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
  2. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของนักศึกษาและบุคลากรในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย โดยการลดภาระการจัดการขยะมูลฝอยและปัญหามลพิษจากขยะมูลฝอย
  3. เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะของมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายาให้มีประสิทธิภาพ สามารถเปลี่ยนขยะให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ
  4. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัย ในด้านที่เป็นสถาบันการศึกษาที่ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม

ธนาคารขยะรีไซเคิล  เปิดให้นักศึกษา อาจารย์ เจ้าหน้าที่ รวมถึงประชาชนรอบมหาวิทยาลัยสามารถเปิดบัญชีธนาคารเพื่อนำขยะมาขายให้กับโครงการ เป็นการสร้างรายได้ให้กับสมาชิก ทั้งยังช่วยให้ปริมาณขยะในมหาวิทยาลัยลดลง  โดยผู้ที่สนใจสามารถนำขยะรีไซเคิลมาติดต่อกับโครงการในสถานที่ ตามวันและเวลา ดังนี้

อาคารอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม :  ทุกวันทำการ  ตั้งแต่เวลา  08.00 – 15.30 น.

อาคารสิ่งแวดล้อมพัฒนดล :  เฉพาะวันพฤหัสบดี  ตั้งแต่เวลา 08.00 – 11.30 น.

ข้อบังคับ/ประกาศ/คำสั่ง

การสมัครและการให้บริการ

ราคารับซื้อขยะรีไซเคิล

ระบบธนาคารออนไลน์