Safety Day
22/12/2017
โครงการสัมมนาการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
22/12/2017

โครงการสัมมนาเรื่องแนวทางการอนุรักษ์พลังงานในระบบอาคาร และแนวทางลดค่า Peak Demand และค่า Power Factor

 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการสัมมนาเรื่องแนวทางการอนุรักษ์พลังงานในระบบอาคาร และแนวทางลดค่า Peak Demand และค่า Power Factor โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนงานมีความรูู้ความเข้าใจในเรื่องของค่า Peak Demand และค่า Power Factor เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานเพื่ออนุรักษ์พลังงานของส่วนงาน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายและให้ความรู้ มีผูู้เข้าร่วมการสัมมนาจำนวน 59 คน จากทุกส่วนงาน …