อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิยาลัยมหิดล

ประวัติ ความเป็นมา

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เป็นหน่วยงานใหม่ที่พัฒนามาจาก “สวนสมุนไพรสิรีรุกขชาติ” ได้ปรับปรุงและขยายพื้นที่ขึ้นเป็น 140 ไร่ เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรไทยและธรรมชาติวิทยาแนวใหม่ที่มุ่งสร้างประสบการณ์จริงสู่การใช้ประโยชน์ทุกระดับ เพื่อบริการวิชาการแก่สังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ รวบรวมพันธุ์สมุนไพรที่ปรากฏในตำรายาไว้ประมาณ ๘๐๐ ชนิด นอกจากนี้ ภายในอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกมากมายอาทิ ห้องนิทรรศการถาวร “สมุนไพร ภูมิปัญญาไทยสู่สากล” ให้ผู้ชมได้เข้าใจภูมิปัญญาไทย การประยุกต์ใช้สมุนไพร ทั้งในเชิงการใช้ชีวิตประจำวันและในเชิงวิทยาศาสตร์ ลานสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ให้ผู้ชมได้เรียนรู้จากสมุนไพรใกล้ตัว ได้เห็นของจริงอย่างใกล้ชิดและมั่นใจได้ในการใช้งานอย่างปลอดภัย เพราะเป็นสมุนไพรที่มีงานวิจัยรองรับ ลานสมุนไพรเพื่อผู้พิการและผู้สูงอายุ มีสื่อการสอนพิเศษสําหรับผู้พิการทางสายตา  ที่สำคัญ อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติได้จัดสร้างขึ้นภายใต้แนวคิด “การออกแบบเพื่อมวลชน” (Universal Design) โดยเป็นการออกแบบสิ่งแวดล้อม สถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ หรือผู้ที่ด้อยสมรรถภาพด้านต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ชมทุกกลุ่มสามารถมาเรียนรู้และเยี่ยมชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มรวมทั้งผู้พิการมีแหล่งเรียนรู้สมุนไพร โดยรวบรวม จัดปลูกและอนุรักษ์ตามมาตรฐานสากล พร้อมด้วยสื่อการเรียนที่น่าสนใจ
  2. เพื่อสร้างงานวิจัยและพัฒนาด้านขยายพันธุ์สมุนไพรที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจด้วยวิธีพื้นฐานและเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อสนับสนุนภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม รวมถึงขยายพันธุ์สมุนไพรที่หายากและใกล้สูญพันธุ์เพื่อกลับคืนไปปลูกในป่าธรรมชาติเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
  3. เพื่อรวบรวมตัวอย่างไม้แห้ง ดีเอนเอ และเมล็ดพันธุ์ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลและอนุรักษ์ตามหลักสากล และให้บริการอ้างอิงและตรวจสอบสายพันธุ์พืชสมุนไพร
  4. เพื่อจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้สำหรับประชาชนผ่านประสบการณ์ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ให้สามารถประยุกต์ใช้เพื่อสุขภาพที่ดีและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

วิสัยทัศน์         เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านสมุนไพรและธรรมชาติวิทยาระดับโลก

พันธกิจ           ให้บริการผ่านกระบวนการอนุรักษ์ (Conservation) ศึกษาเรียนรู้ (Education) เป็นแหล่งอ้างอิง (Reference) และถ่ายทอดงานวิจัยสู่การประยุกต์ใช้ (Translational Research to Application) เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพของคนไทย

ค่านิยม           วิชาการถูกต้อง ทันสมัย บริการด้วยใจ พัฒนาต่อเนื่อง ทำงานอย่างมีความสุข

การเข้าชมเป็นหมู่คณะ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

โทรศัพท์ 02-441-5272-4

โทรสาร 02-441-5264

อีเมล์: sireepark@mahidol.ac.th

เว็บไซต์: www.sireepark.mahidol.ac.th

Facebook: www.facebook.com/sireepark

วิดีโอแนะนำ

สามารถยื่นคำขอจองวันทำกิจกรรมเป็นกลุ่มได้ที่ https://sireepark.mahidol.ac.th/calendar

เวลาทำการ :

วันพุธ – วันอาทิตย์

เวลา 06.00 – 18.00 น.

(ห้องนิทรรศการเปิดเวลา 09.00 –16.00 น.)

ปิดให้บริการวันจันทร์ – อังคาร

 

กิจกรรมที่มีในอุทยาน

 1. การเดินศึกษาสมุนไพรพร้อมวิทยากร/ชมห้องนิทรรศการถาวร

อัตราค่าวิทยากรนำชม กลุ่มละ 15-30 คน/รอบ (30บาท/คน) (กรุณาติดต่อล่วงหน้า 15 วัน)

บริการวิทยากร นำชมเพื่อศึกษาสมุนไพรในอุทยานฯ โดยจะนำพาทุกท่าน เข้าถึงต้นสมุนไพร พร้อมทั้งบรรยายลักษณะ สรรพคุณ วิธีการใช้ พืชสมุนไพร รวมทั้งเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย ซึ่งจะทำให้ท่านเพลิดเพลิน และสนุกไปพร้อมๆ กับวิทยากร

 1. กิจกรรมวุ้นจากสีธรรมชาติ

กิจกรรมสาธิต 1 ชั่วโมง กลุ่มละ 15-30 คน (60บาท/คน) (กรุณาติดต่อล่วงหน้า 15 วัน)

เป็นกิจกรรมสาธิตการใช้สีจากธรรมชาติในอาหาร โดยการสกัดสีด้วยน้ำ ซึ่งสีจากธรรมชาติที่ใช้ ได้แก่ สีเหลืองจากดอกกรรณิการ์ สีแดงจากแก่นฝาง สีน้ำเงินจากดอกอัญชัน เป็นต้น ผู้ร่วมกิจกรรมจะได้ทดลองใช้สีจากธรรมชาติและทำวุ้นด้วยตนเอง และชิมวุ้นฝีมือตัวเองในช่วงท้ายของกิจกรรม

 1. กิจกรรมสาธิตการทำยาดมสมุนไพรสูตรเฉพาะหนูทำเอง

กิจกรรมสาธิต 1 ชั่วโมง กลุ่มละ 15-30 คน (60บาท/คน) (กรุณาติดต่อล่วงหน้า 15 วัน)

เด็ก ๆ จะได้รู้จักสมุนไพรแห้งที่มีกลิ่นหอม และทดลองทำยาดมด้วยสูตรที่ตนชอบกลับไปให้คนที่รัก

 1. กิจกรรมแผงอัดพรรณไม้จิ๋ว

กิจกรรมสาธิต 1 ชั่วโมง กลุ่มละ 15-30 คน (60บาท/คน) (กรุณาติดต่อล่วงหน้า 15 วัน)

เป็นกิจกรรมการอัดพรรณไม้แห้งลงในแผงอัดพรรณไม้ที่จำลองแบบมาจากของจริง และตกแต่งด้วยสีจากธรรมชาติ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ลงมืออัดพรรณไม้และได้แผงอัดไปเป็นของที่ระลึกอีกด้วย

 1. กิจกรรมสาธิตการทำพิมเสนน้ำ

กิจกรรมสาธิต 1 ชั่วโมง กลุ่มละ 15-30 คน (60บาท/คน) (กรุณาติดต่อล่วงหน้า 15 วัน15 วัน)

เป็นกิจกรรมสาธิตการทำพิมเสนน้ำ ซึ่งใช้แก้อาการวิงเวียน ช่วยให้สดชื่นผ่อนคลาย ผู้ร่วมกิจกรรมจะได้รับพิมเสนน้ำกลับไปเป็นที่ระลึก

 1. กิจกรรมสาธิตการทำน้ำมันไพล

กิจกรรมสาธิต 1 ชั่วโมง กลุ่มละ 15-30 คน (60บาท/คน) (กรุณาติดต่อล่วงหน้า 15 วัน)

เป็นกิจกรรมสาธิตการทำน้ำมันไพล ซึ่งเป็นยาทาแก้ปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอก ผู้ร่วมกิจกรรมจะได้น้ำมันไพลติดมือกลับไปทดลองใช้อีกด้วย

 1. กิจกรรมเมนูสมุนไพร

กิจกรรมสาธิต 1 ชั่วโมง กลุ่มละ 15-30 คน (60บาท/คน) (กรุณาติดต่อล่วงหน้า 15 วัน)

เป็นกิจกรรมสาธิตการทำอาหารจากสมุนไพร โดยจะมีเมนูสมุนไพรเพื่อสุขภาพ เช่น ยำใหญ่ ผัดสมอไทย ถุงทอง และการทำแซนวิส โดยแต่ละเมนูจะให้ท่านได้ลองทำและชิม ฝีมือตัวเองเลย (สามารถเลือกได้ 1 เมนู)

 1. กิจกรรมสาธิตการทำลูกประคบสมุนไพร

กิจกรรมสาธิต 1 ชั่วโมง กลุ่มละ 15-30 คน (60บาท/คน) (กรุณาติดต่อล่วงหน้า 15 วัน)

เป็นกิจกรรมสาธิตการทำลูกประคบสดเพื่อใช้ประคบเบื้องต้นแก้อาการปวดเมื่อย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ลงมือทำลูกประคบด้วยตนเอง รวมถึงเรียนรู้วิธีการประคบเบื้องต้น เพื่อนำไปใช้ดูแลสุขภาพได้

 1. กิจกรรมสาธิตการขยายพันธุ์สมุนไพร

กิจกรรมสาธิต 1 ชั่วโมง กลุ่มละ 15-30 คน (60บาท/คน) (กรุณาติดต่อล่วงหน้า 15 วัน)

เป็นกิจกรรมสาธิตการปลูกพืชสมุนไพรเบื้องต้น เช่น การเพาะเมล็ด การปักชำ การย้ายต้นกล้า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้ทดลองย้ายต้นกล้าและนำไปดูแลต่อที่บ้าน

 1. กิจกรรมเส้นสายระบายสีธรรมชาติ

กิจกรรมสาธิต 1 ชั่วโมง กลุ่มละ 15-30 คน (60บาท/คน) (กรุณาติดต่อล่วงหน้า 15 วัน)

“เส้นสายระบายสีธรรมชาติ” เด็ก ๆ จะได้รู้จักสมุนไพรที่นำมาต้มให้สีต่าง ๆ สามารถผสมให้ได้สีอื่น ๆ มาสร้างสรรผลงานศิลปะตามจินตนาการ

 1. กิจกรรมสาธิตการทำยาเม็ดพิมพ์

กิจกรรมสาธิต 1 ชั่วโมง กลุ่มละ 15-30 คน (60บาท/คน) (กรุณาติดต่อล่วงหน้า 15 วัน)

การทำยาเม็ดพิมพ์ เป็นกิจกรรมสาธิตการเตรียมยาด้วยวิธีโบราณ เช่น ยาฟ้าทะลายโจร (โดยใช้ผงสมุนไพรแห้งที่บดละเอียดมาผสมกับน้ำ เพื่อให้จับตัวกัน แล้วใช้พิมพ์อัดเปียก ในการอัดให้เป็นเม็ดยา) ผู้ร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้วิธีการเตรียมยาแบบโบราณที่สามารถใช้ในการดูแลสุขภาพของตนเอง

 1. กิจกรรมการเรียนรู้ลักษณะเภสัชวัตถุ

กิจกรรมสาธิต 1 ชั่วโมง กลุ่มละ 15-30 คน (60บาท/คน) (กรุณาติดต่อล่วงหน้า 15 วัน)

การเรียนรู้ลักษณะเภสัชวัตถุ คือ พืชวัตถุ ธาตุวัตถุและสัตว์วัตถุ โดยผู้เชี่ยวชาญที่สามารถแนะนำเคล็ดลับการดูเครื่องยา และวิธีการจดจำสรรพคุณสมุนไพรให้ง่ายยิ่งขึ้น

 1. กิจกรรมการสอนท่าบริหารร่างกายแบบฤๅษีดัดตน

กิจกรรมสาธิต 1 ชั่วโมง กลุ่มละ 15-30 คน (60บาท/คน) (กรุณาติดต่อล่วงหน้า 15 วัน)

กิจกรรมการสอนท่าบริหารร่างกายแบบฤๅษีดัดตน เป็นการสอนออกกำลังกายตามการแพทย์แผนไทย ซึ่งเลียนแบบท่าทางมาจากฤๅษีในสมัยโบราณที่อยู่ในอิริยาบถท่าเดิมนานๆ จึงคิดวิธีดัดตัวเองเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อย ซึ่งท่าบริหารนี้ จะช่วยยืดเหยียดกล้ามเนื้อและบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้

ค่าเข้าชม : อัตราค่าเข้าชม

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี: ฟรี

บุคคลทั่วไป: 100 บาท

นักเรียน/นักศึกษา: 50 บาท

ชาวต่างชาติ: 250 บาท

นักศึกษาและบุคลากร ม.มหิดล: ฟรี

อัตราค่าวิทยากรนำชม กลุ่มละ 15-30 คน/รอบ (บาท/คน): 30 บาท

กิจกรรมสาธิต กลุ่มละ 15-30 คนต่อ 1 กิจกรรม (บาท/คน): 60 บาท

งานบริการวิชาการและกิจกรรม

นางสาวบุญญาณี ศรีโพธิ์ช้าง


นักวิชาการช่างศิลป์
Tel : 4923
Email : bunyanee.sri@mahidol.ac.th

นายจักรพล คนเที่ยง


นักวิชาการสารสนเทศ
Tel : 4922
Email : jakkapol.kon@mahidol.ac.th

นางสาวธนภรณ์ บุญเปล่ง


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Tel : 4921
Email : thanaphorn.bop@mahidol.ac.th

นางสาวศิรินทร์ทิพย์ สุรบูรณ์กุล


แพทย์แผนไทยประยุกต์
Tel : 4924
Email : sirintip.sur@mahidol.ac.th

นายสุทธิพงษ์ ศรีสวัสดิ์


นักประชาสัมพันธ์
Tel : 4925
Email : suttipong.sri@mahidol.ac.th

งานการเกษตรและภูมิทัศน์

นายบรรจง ศิลา


นักวิชาการเกษตร
Tel : 4921
Email : banjong.sil@mahidol.ac.th

นายอำนวย กรุกรัมย์


คนสวน
Tel : 4921
Email : Amnuay.kru@mahidol.ac.th

นายศรัณย์ หนูวงษ์


คนสวน
Tel : 4921
Email : saran.hnu@mahidol.ac.th

นายจรินทร์ พิรุณโปรย


คนสวน
Tel : 4921
Email : jarin.pir@mahidol.ac.th

นางสาวธัญญาลักษณ์ บุญคุ้มครอง


คนสวน
Tel : 4921
Email : thanyaluk.boo@mahidol.ac.th

นายบุญช่วย มัตริ


คนสวน
Tel : 4921
Email : bunchuai.mat@mahidol.ac.th

นายมานัส ยี่สง


คนสวน
Tel : 4921
Email : manas.yee@mahidol.ac.th

นายสวัสดิ์ ภิรมณ์น้อย


คนสวน
Tel : 4921
Email : sawad.pir@mahidol.ac.th

นายธีระพันธ์ ใยวังหน้า


คนสวน
Tel : 4921
Email : teerapun.yai@mahidol.ac.th

นางสาวสุพัตรา กรีมาบุตร


คนสวน
Tel : 4921
Email : supattra.kre@mahidol.ac.th

นายศักดิ์สิทธิ์ ใจเลิศ


คนสวน
Tel : 4921
Email : saksit.cha@mahidol.ac.th