โครงการปุ๋ยหมักกองเติมอากาศ

ด้วยปัจจุบันขยะใบไม้ กิ่งไม้ที่เกิดจากการตัด ตกแต่งของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายามีจำนวนมาก งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม จึงได้ศึกษาวิจัยเพื่อหาแนวทางให้ปุ๋ยหมักมีกระบวนการย่อยสลายที่เร็วขึ้น เพื่อให้ได้ปุ๋ยหมักในเวลาอันสั้น โดยไม่ต้องพลิกกลับกองปุ๋ยเพื่อเติมอากาศ มีกระบวนการทำงานที่ง่าย ต้นทุนต่ำและเป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสม งานวิจัยเรื่องปุ๋ยชีวภาพจึงเป็นแนวทางที่เกษตรกรสามารถผลิตปุ๋ยหมักได้ในเวลาอันสั้นประมาณ 1 เดือน

ซึ่งเดิมต้องพลิกกลับกองปุ๋ยเป็นครั้งคราวเพื่อเติมอากาศและให้มีการย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ชนิดใช้ออกซิเจน ซึ่งจะได้ปุ๋ยหมักภายในเวลา 2-6 เดือน งานภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดตั้งโครงการปุ๋ยหมักกองเติมอากาศขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำขยะใบไม้ กิ่งไม้ นำกลับมาทำประโยชน์อีกครั้ง โดยทำปุ๋ยหมักไว้สำหรับใช้ในมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และเหลือจากการใช้ก็นำมาจำหน่ายต่อไป ประโยชน์ของปุ๋ยหมัก ใช้ในไม้ผล พืชผัก นาข้าว พืชไร่ ไม้ดอกและไม้ประดับตลอดจนสนามหญ้า ไม้กระถาง และในการปลูกป่า โดยมีจำหน่ายที่อาคารอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0 2441 4400 ต่อ 1210-1211

ราคาจำหน่ายปุ๋ยหมัก ศาลายา

ปุ๋ย1
ปุ๋ยหมัก แบบผง ไม่บรรจุถุงกิโลกรัมละ 7 บาท
บรรจุถุงกิโลกรัมละ 8 บาท
ปุ๋ย2
ปุ๋ยหมัก ถุงเล็ก ขนาด 4 กิโลกรัม จำหน่าย ราคา 32 บาท
ปุ๋ย3
ปุ๋ยหมัก ถุงใหญ่ ขนาด 10 กิโลกรัม จำหน่าย ราคา 80 บาท
ปุ๋ยหมัก ชนิดเม็ด ไม่บรรจุถุง กิโลกรัมละ 30 บาท
บรรจุถุง (2 กิโลกรัม) 60 บาท