การให้บริการพื้นที่ส่วนกลาง

กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลงานทางด้านอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภคส่วนกลางต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ได้แก่ ดูแลการก่อสร้างอาคารสถานที่ และระบบต่างๆ ตามผังแม่บทด้านกายภาพ การออกแบบและคุมงาน การบริหารจัดการและการบำรุงรักษาอาคารสถานที่ส่วนกลาง การซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภค การควบคุมดูแลการใช้พลังงานไฟฟ้า ประปา และการใช้งานระบบโทรศัพท์ การรักษาความปลอดภัยและการจราจร การรักษาสภาพแวดล้อมเพื่อสนับสนุนให้การดำเนินกิจกรรมงานภารกิจ ของมหาวิทยาลัยให้บรรลุตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ โดยพื้นที่ส่วนกลางที่กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมรับผิดชอบได้แก่